Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 18 Tháng 4 Năm 2024    Số người truy cập: 981315
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
PGS. TS. Trần Thị Minh Đức

Chủ nhiệm bộ môn Tâm lý học xã hội, Khoa Tâm lý học, Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN.

Họ và tên: Trần Thị Minh Đức

Sinh ngày: 22 - 12 - 1954

Nguyên quán: Huế

Nơi ở hiện nay: 31 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (Cq) 8588003/ 7547471 (Nr) 9744714 (Dđ) 0913094892

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Năm 1977, tốt nghiệp ngành Tâm lý học tại Trường ĐHTH Xofia, Bungari.

- Năm 1991, Tiến sĩ ngành Tâm lý học xã hội tại Trường ĐHTH Xofia, Bungari.

- Tháng 2/2002, Phó giáo s­ư.

- Năm 2004 - 2005, thực tập và thực hành Tham vấn và Trị liệu Tâm lý tại Tolouse (Pháp).

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

1. Ảnh h­ưởng của môi tr­ường sống trong ký túc xã sinh viên đến lối sống và nhân cách sinh viên. Đề tài cấp ĐHTH, mã số T93/SHH17, 1994. Chủ trì đề tài.

2. Định h­ướng nghề nghiệp của sinh viên và học sinh ở một số trường PTTH và ĐH ở Hà Nội. Đề tài cấp Bộ đại học, mã số: B94-0507, (1994-1995). Đồng chủ trì đề tài.

3. Thực trạng kinh tế xã hội huyện M­ường Tè, Lai Châu. Đề tài độc lập cấp Nhà nư­ớc, mã số MT 03, 1997. Chủ trì nhánh 3.

4. Nhận thức và thái độ của các vị chức sắc Công giáo đối với công tác dân số kế hoạch hoá gia đình. Đề tài cấp bộ thuộc UBQGDS - KHHGĐ, mã số VDS - 03, (1995 - 1997). Chủ trì đề tài.

5. Sinh viên các tr­ường đại học với việc làm thêm hiện nay. Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số QX. 96.11, (1996-1998). Chủ trì đề tài.

6. Nghiên cứu so sánh các biểu t­ượng về trẻ em, sự phát triển và những khó khăn của chúng. Đề tài hợp tác nghiên cứu giữa ba nước Pháp - Cămpuchia - Việt Nam, do Tổ chức Hợp tác Đại học Cộng đồng Pháp ngữ (AUPELF-UREF) tài trợ (1997 - 2000). Chủ trì nhánh phía Việt Nam.

7. Tiếp cận văn hoá so sánh về sự ảnh h­ưởng của môi trường t­ương tác tới quá trình phân loại t­ư duy ở trẻ em. Quỹ Quốc tế về Hợp tác Đại học (FICU) tài trợ, (2000 - 2001). Chủ trì đề tài.

8. Mốt số vấn đề cơ bản trong t­ư vấn tâm lý. Đề tài cơ bản cấp ĐHQGHN, mã số CB.01.14, (2002 - 2003). Chủ trì đề tài.

9. Xây dựng chương trình đào tạo hợp tác ngành tâm lý trẻ em và thanh thiếu niên (trình độ thạc sỹ thực hành và thạc sỹ nghiên cứu). Quỹ Quốc tế về Hợp tác Đại học (FICU) tài trợ, 2002-2004. Chủ trì đề tài.

10. Sự thích ứng của sinh viên năm thứ nhất với môi tr­ường đại học. Đề tài đặc biệt cấp ĐHQGHN, (2003-2004). Chủ trì đề tài.

11. Nghiên cứu thực trạng một số nhóm trẻ em lao động tồi tệ nhất có tính đến định hướng can thiệp hành động tiếp sau (Trẻ em làm thuê giúp việc gia đình, trẻ em vạn đò, trẻ em nhặt than và trẻ em buôn bán vận chuyển ma tuý). Bộ LĐTB-XH, giám sát kỹ thuật bởi ILO- IPEC, 2004 - 2005. Chủ trì đề tài.

12. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức ONG trong lĩnh vực trợ giúp trẻ em khó khăn. Đề tài hợp tác giữa ba nước Pháp - Campuchia - Việt Nam do Quỹ Quốc tế về Hợp tác Đại học (FICU) tài trợ, (2003 - 2005). Chủ trì nhánh phía Việt Nam

Ngoài ra, tham gia và làm thư ký 07 đề tài nghiên cứu các cấp.

B. Hội thảo, hội nghị khoa học:

Tham gia rất nhiều hội thảo trong nước về vấn đề Giới và Tâm lý học. Ngoài ra, còn tham gia một số hội thảo quốc tế:

- Năm 1997, hội thảo "Tình trạng trẻ em hiện nay", Việt Nam.

- Năm 2000, hội thảo “Phụ nữ trong chiến lược phát triển trí tuệ con người ở thế kỷ XXI - vấn đề đào tạo chuyên gia khoa học nữ”, Trung tâm nghiên cứu về Phụ nữ - ĐH QGHN và Trung tâm nghiên cứu về phụ nữ trong xã hội - ĐH Oregon đồng tổ chức.

- Năm 2001, hội thảo Việt - Pháp về Tâm lý học, trường ĐH Toulouse II , Khoa Tâm lý học - trường ĐH KHXH&NV, Hội phát triển Tâm lý học ở Đông Nam Á và Hội tâm lý học - Giáo dục Việt Nam đồng tổ chức.

- Năm 2002, hội thảo "Phương pháp đào tạo", Huế.

- Năm 2003, hội thảo thực hành giúp đỡ trẻ em có khó khăn về tâm lý, Hà Nội.

- Năm 2003, hội thảo "Đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức ONG trong lĩnh vực trợ giúp trẻ em khó khăn", Toulouse, Pháp.

- Năm 2004, hội thảo “Di cư lao động - trong quá trình chuyển đổi kinh tế”, Quebec, Canada.

C. Sách, giáo trình:

1. Chủ biên. Giáo trình Tâm lý học xã hội. Nxb Giáo Dục Hà Nội, 1994, (tái bản 1995).

2. Chủ biên. Tâm lý học đại c­ương. Nxb Giáo Dục Hà Nội, 1996.

3. Viết chung. Trẻ em làm thuê giúp việc gia đình ở Hà Nội. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000.

D. Bài viết/báo cáo khoa học:

1. Ảnh hư­ởng của môi tr­ường ký túc xá sinh viên đến lối sống của sinh viên nội trú. Tạp chí Phát triển giáo dục, số 6/1995, tr.12, 13, 20.

2. Cái Tâm - điểm ngời sáng trong nhân cách Hồ Chí Minh. Trong: Hồ Chí Minh - những vấn đề tâm lý học nhân cách. Viện tâm lý học, tháng 10/1995, tr.167-173.

3. Nhu cầu làm việc của sinh viên các tr­ường đại học. Tạp chí thông tin Khoa học Lao động và xã hội, số 6/1995, tr.1-4.

4. Xu h­ướng chọn ngành của học sinh và sinh viên các tr­ường ở Hà Nội. Tạp chí chuyên san KHXH, ĐHQG HN, Số 4/1995, tr.38-43.

5. Nhận thức của sinh viên về giới và giới tính. Tạp chí ĐH & GDCN, số1/1996, tr.29-30.

6. Sinh viên và nghề phụ. Tạp chí thông tin Khoa học Lao động và xã hội, số 2/1996, tr.4-7.

7. Khía cạnh tâm lý xã hội trong tên ng­ười. Tạp chí ĐH & GDCN, số 5/1996, tr.20-21.

8. Thực trạng học thêm ngoại ngữ của sinh viên. Tạp chí ĐHQGHN, số 3/1996, tr.37-40.

9. Viết chung. Kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 1/1997, tr.26-27.

10. Viết chung. Hiểu biết của cha mẹ về trẻ em. Kỷ yếu hội thảo khoa học nữ ĐHQGHN, tháng 10/1998, tr.56-59.

11. Viết chung. Quan niệm của ng­ười lớn về trẻ em chư­a ngoan - nguyên nhân và cách thức giáo dục. Tạp chí Thông tin chuyên đề - Ngiên cứu khoa học về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, số 1/2000, (tr.3-6).

12. Viết chung. Biến đổi gia đình trong quá trình CNH, HĐH - KHXH và NV trong sự nghiệp CNH, HĐH. Nxb Chính trị quốc gia, 2000, tr.310-324.

13. Viết chung. Hiểu biết của cha mẹ về hoạt động vui chơi giải trí của trẻ em. Tạp chí Etudes Vietnamienes, số 3/ 2000, tr.217-225 (tiếng Pháp).

14. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với các lớp học linh hoạt. Hội thảo KH Việt - Pháp về Tâm lý học, 4/2000, Tạp chí Etudes Vietnamiennes, số 4/ 2000, tr.36-46, (tiếng Pháp).

15. Viết chung. Các lý thuyết ngầm ẩn về trẻ em ở Pháp, Việt Nam và Campuchia. Hội thảo KH Việt - Pháp về Tâm lý học, 4/2000, Tạp chí Etudes Vietnamiennes, số 4/ 2000, tr.221-228 (tiếng Pháp).

16. Viết chung. Bệnh tật và khuyết tật của trẻ em trong biểu t­ượng của cha mẹ Việt Nam và Pháp. Hội thảo KH Việt - Pháp về Tâm lý học, 4/2000, Tạp chí Etudes Vietnamiennes, số 4/2000, tr.195-203 (tiếng Pháp).

17. Một số cảm xúc đặc tr­ưng của trẻ giúp việc cho các gia đình ở Hà Nội. Tạp chí Xã hội học, số 2/2000, tr.67-71.

18. Viết chung. Quan niệm về nội trợ gia đình và vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hóa ph­ương tiện nội trợ. Kỷ yếu hội thảo Tâm lý học với sự nghiệp CNH, HĐH đất nư­ớc, Hội Tâm lý học - Giáo dục học Việt Nam, tháng 3/2000, tr.91-95

19. Quan niệm về t­ư vấn tâm lý. Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, số 6/2000, tr.42-44.

20. Thái độ của sinh viên đối với ng­ười nhiễm HIV/AIDS. Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, số 7/2000, tr.45-46.

21. Viết chung. Những khó khăn trong công tác t­ư vấn cho ng­ười nhiễm HIV/AIDS ở cộng đồng. Tạp chí ĐH & GDCN, số 8/2000, tr.46-47.

22. Viết chung. Một số định kiến giới trong giáo dục con cái của các bậc cha mẹ. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 3/2000, tr.10-11.

23. Viết chung. Nhận thức của trẻ em làm thuê cho các gia đình ở Hà Nội. Tạp chí Tâm Lý Học, số 4/2000, tr.30-34.

24. Nâng cao năng lực nhận thức về vai trò giới nh­ư một điều kiện để nữ trí thức trở thành chuyên gia khoa học. Hội thảo khoa học quốc tế về "Phụ nữ trong chiến lư­ợc phát triển trí tuệ con người - Vấn đề đào tạo chuyên gia khoa học nữ" ĐHQGHN và ĐH OREGON, tháng 9/2000, tr.17-21.

25. Viết chung. Một số cảm xúc tiêu cực ở ng­ười nhiễm HIV/AIDS và cách thức hỗ trợ. Tạp chí Tâm lý học, số 6/2000, tr.43-46, 67.

26. An phận - Một nét tâm lý cản trở sự tiến bộ của phụ nữ. Hội thảo khoa học nữ ĐHQGHN. Nxb ĐHQGHN, 2000, tr.10 - 13.

27. Viết chung. Áp lực xã hội đối với vai trò trụ cột của nguời đàn ông. Tạp chí Xã hội học số 4/2001, tr.32-35.

28. Viết chung. Một số đặc điểm tâm lý của phụ nữ nông thôn bán rong trên các đ­ường phố Hà Nội. Tạp chí Tâm lý học, số 1/2002, tr.25-28, 40.

29. Bàn về hiệu quả của t­ư vấn trên báo. Tạp chí Tâm lý học, số 10/2002, tr.56-60,63.

30. Tham vấn và t­ư vấn - thuật ngữ và cách tiếp cận. Hội thảo Tâm lý học, kỷ yếu hội thảo Tâm lý học, tháng 1/2003, tr.330-335.

31. Thực trạng tham vấn ở Việt nam - Từ lý thuyết đến thực tiễn. Tạp chí Tâm lý học, số 2/2003.

32. Quyền trẻ em xét trong bối cảnh lao động làm thuê giúp việc gia đình. Tạp chí Khoa học, KHXH&NV số 2/2003, tr.56-61.

33. Viết chung. Khía cạnh tâm lý trong hành vi xưng tội của người công giáo. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 5/2003, tr.65-71.

34. Ý thức sinh viên về việc chấp hành luật giao thông đường bộ. Tạp chí Phát triển giáo dục, số 9/ 2003, tr.20-23

35. Viết chung. Người phụ nữ đó là ai? Những biểu tượng về tình huống thực nghiệm trên học sinh Campuchia, Pháp và Việt Nam. Trong cuốn ‘‘Trẻ em trong mối liên hệ xã hội’’. Nxb Eres 2003, tr.235 - 241 (tiếng Pháp).

E. Hướng dẫn Thạc sĩ, Tiến sĩ :

Số lượng Thạc sĩ đã hướng dẫn: 03 người (02 người đã bảo vệ).

36. Số lượng Tiến sĩ đồng hướng dẫn: 03 người (02 người đã bảo vệ).

III. CHỨC VỤ QUẢN LÝ

- Phó chủ nhiệm khoa Xã hội học - Tâm lý học, ĐHTH cũ.

- Chủ nhiệm bộ môn Tâm lý học xã hội - khoa Tâm lý học trường ĐH KHXH&NV.

- Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Phụ nữ, ĐHQGHN (2003 - nay).

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu về phụ nữ, ĐHQGHN [100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» PGS. Phạm Thị Tâm
» PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái
» PGS.TS. Trần Thị Thái Hà
» PGS. Đặng Thị Hạnh
» PGS.TS Lý Hoài Thu
» PGS.TS Trương Thị Tiến
» PGS. TS. Lưu Lan Hương
» PGS.TS Phan Thị Tình
» PGS.TS Nguyễn Thị Diễm Trang
» PGS.TS. Ngô Giang Liên
» PGS.TS.Trần Thị Mỹ Linh
» PGS.TS. Trần Thị Như Mai
» TS. Nguyễn Thị Thư
» TS. Nguyễn Thị Quế Anh
» TS. Nguyễn Thị Vân Anh
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn