Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 25 Tháng 4 Năm 2024    Số người truy cập: 989664
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
PGS.TS Lê Thị Thanh Bình

Nơi công tác: Khoa Vật lý, Trường ĐH KHTN - ĐHQGHN

Họ và tên: Lê Thị Thanh Bình

Ngày sinh: 18 - 1 - 1954

Nguyên quán: Thượng Cốc, Gia lộc, Hải Dương

Nơi công tác: Khoa Vật lý, trường ĐH KHTN - ĐHQGHN

Chức vụ: Phó chủ nhiệm bộ môn

Điện thoại: (Cq) 8587344;

(Nr) 8690081

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Năm 1977, Tốt nghiệp Đại học tại Kishinhốp Liên Xô.Năm 1997, Tiến sĩ tại trường ĐH KHTN - ĐHQGHN.

- Năm 2005, Phó giáo sư.

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

1. Xây dựng bài thực tập vật lý đại cương ghép nối máy tính. Đề tài cấp Trường ĐH KHTN. Chủ trì đề tài.

Ngoài ra, tham gia nhiều đề tài các cấp:

04 đề tài cấp Nhà nước (mã số: 48040101E, KT-04-33-10, 4.3.1B, 421301);

05 đề tài cấp Bộ và ĐHQGHN;

03 đề tài cấp trường ĐH KHTN;

B. Hội thảo, hội nghị:

Tham gia các hội nghị Vật lý toàn quốc, các hội nghị Quang học -Quang phổ toàn Quốc.

C. Sách, giáo trình:

1. Giáo trình. Thực tập Vật lý đại cuơng.

D. Bài viết/ báo cáo khoa học:

1. Viết chung. Phổ huỳnh quang của các tinh thể CdS. Tạp chí Khoa học trường ĐHTH Hà Nội, T. 2, 1985, tr. 41-45.

2. Viết chung. Cơ chế bức xạ của dải phổ huỳnh quang màu da cam trong đơn tinh thể CdS. Tạp chí Vật lý, T.11, No3, 1986, tr. 30- 34.

3. Viết chung. Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của màng bán dẫn ba thành phần ZnxCd1-xS. Tuyển tập công trình Hội nghị Vô tuyến điện tử Việt Nam lần IV, Hà Nội, 11/1992, tr.73- 76.

4. Viết chung. Phổ huỳnh quang của màng bán dẫn ba thành phần ZnxCd1-xS. Tuyển tập công trình Hội nghị Vật lý toàn quốc lần IV, Hà Nội, tháng 10/1993, tr. 231-235.

5. Viết chung. Effects of substrate temperature and annealing treatment on structural and luminescent properties of sprayed ZnxCd1-xS films. Proceedings of the 2nd International Workshop on Materials Science, Hanoi, 10/1995, p. 569-572.

6. Viết chung. Deposition of ZnxCd1-xS films by spray pyrolysis. Comm. in Phys. Vol.5, No4 (1995), p. 10-15.

7. Viết chung. Preparation and characterization of highly conductive and transparent SnO2 thin films. J. of Science VNU, Vol. 12, No. 3, 1996, p. 58-62.

8. Viết chung. Tính chất huỳnh quang của màng ZnxCd1-xS pha tạp Mn. Tuyển tập công trình Hội nghị Quang học và Quang phổ toàn quốc lần I, TP Hồ Chí Minh, tháng 4/1996, tr. 279-286.

9. Viết chung. Luminescent properties of ZnxCd1-xS films deposited by spray pyrolysis. Comm. in Phys. Vol.7, No1, 1997, p.1-8.

10. Viết chung. Pair emission spectra in Cu - doped ZnxCd1-xS films deposited by spray pyrolysis. J. of Science VNU, Vol.13, No1, 1997, p. 18-24.

11. Viết chung. Biexciton trong đơn tinh thể CdS. Tuyển tập công trình Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần II, Hải Phòng tháng 8/1997, tr. 58-63.

12. Viết chung. Phổ huỳnh quang của màng epitaxy SiC. Tuyển tập công trình Hội nghị KH trường ĐH KHTN, ngành Vật lý, Hà Nội, tháng 4/1998, tr. 128-131.

13. Viết chung. Phổ huỳnh quang của màng bán dẫn CdS chế tạo bằng phương pháp lắng đọng hoá học. Tuyển tập công trình Hội nghị KH trường ĐH KHTN, ngành Vật lý, Hà Nội, tháng 4/1998, tr.161-164.

14. Viết chung. Phổ huỳnh quang của màng epitaxy 6H - SiC không pha tạp và pha tạp Al. Tuyển tập công trình Hội nghị toàn quốc lần II: “Quang học và Quang phổ”, Thái Nguyên, tháng 8/1998, tr. 87-93.

15. Viết chung. Phổ huỳnh quang của đơn tinh thể CdS và màng CdS khi kích thích bằng laser nitơ. Tuyển tập công trình Hội nghị toàn quốc lần II “Quang học và Quang phổ”, Thái Nguyên, tháng 8/1998, tr.195-201.

16. Viết chung. Chế tạo màng ZnO pha tạp Mn. Tuyển tập công trình Hội nghị KH trường ĐH KHTN lần II, ngành Vật lý, Hà Nội, tháng 11/2000, tr. 251-256.

17. Viết chung. Zinc Oxide films deposited by spray pyrolysis method. Proceedings of International Workshop on Optics and Spectroscopy, Hanoi, 30 March - 1 April 2000, p. 496-500.

18. Viết chung. Chế tạo màng ZnO bằng cách oxy hoá màng Zn. Tuyển tập công trình Hội thảo KH "Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng về KHCN vật liệu", Huế, tháng 8/2000, tr.193-200.

19. Viết chung. Nghiên cứu sai hỏng trong đơn tinh thể CdTe loại n. Tuyển tập công trình Hội thảo KH "Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng về KHCN vật liệu", Huế, tháng 8/2000, tr. 223-230.

20. Viết chung. Một số tính chất quang của Spinel Việt nam MgAl2O4:Cr 3. Tuyển tập công trình Hội thảo KH "Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng về KHCN vật liệu", Huế, tháng 8/2000, tr. 298-304.

21. Viết chung. Photoluminescence of Vietnamese Spinels MgAl2O4:Cr3+. Proceedings of International Workshop on Gems and Minerals of Vietnam, Hanoi, April 4 - 10, 2001, p. 210-217.

22. Viết chung. Chế tạo và khảo sát màng ZnO trên đế thuỷ tinh. Tuyển tập công trình Hội nghị Vật lý toàn quốc lần V, Hà Nội, tháng 3/2001, tr. 452-457.

23. Viết chung. Phổ huỳnh quang của spinel MgAl2O4:Cr3+. Tuyển tập công trình Hội nghị Vật lý toàn quốc lần V, Hà Nội, tháng 3/2001, tr.1012-1017.

24. Viết chung. Một số tính chất của màng ZnO được chế tạo bằng phương pháp phun tĩnh điện. Tuyển tập công trình Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần III, Nha Trang, tháng 8/2001, tr. 25-32.

25. Viết chung. Chế tạo màng ZnO bằng bốc bay kẽm trong chân không. Tuyển tập công trình Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần III, Nha Trang, tháng 8/2001, tr. 627-632.

26. Viết chung. Preparing ZnO films by the oxidation of the metallic Zn. Comm. in Phys., Vol. 11, No 2, 2001, p. 123-128.

27. Viết chung. Photoluminescence and Raman Spectra of ZnO thin films by Charged Liquid Cluster Beam Technique. Phys. Stat. Sol. (a), Vol.193, No 1, 2002, p. 125-131.

28. Viết chung. Preparation of zinc oxide thin films by electrostatic spray pyrolysis. Proceedings of the fifth Vietnamese - German Seminar on Physics and Enginering, Hue, 25 Feb. - 02 Mar., 2002, p. 240 - 243.

29. Viết chung. Luminescent properties of ZnO:Al films deposited by electrostatic spray pyrolysis. Proceedings of the 3rd National Conference on Optics and Spectroscopy, Nha Trang, 8/2002, (in press).

30. Viết chung. Preparation of SnO2:F thin film by electrostatic spray pyrolysis. Proceedings of the 3rd National Conference on Optics and Spectroscopy, Nha Trang, 8/2002, (in press).

31. Viết chung. The origin of the near band edge luminescence in ZnO:In films. VNU. Journal of science, Mathematics - Physics T XIX, No 4, 2003.

32. Viết chung. Cơ chế hấp thụ của GaN:Zn. Hội nghị Khoa học nữ lần VIII, Hà Nội, tháng 10/2003, Nxb ĐHQGHN, tr.1-5.

33. Viết chung. Tính chất huỳnh quang của màng GaN:Zn. Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần IV, Núi Cốc, 5-7/11/2003, tr.188-191.

34. Viết chung. Chế tạo và nghiên cứu huỳnh quang của ZnO trong hợp chất muối kiềm halogen. Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần IV, Núi Cốc, 5 - 7/11/2003, tr. 219-223.

35. Viết chung. Sample Preparation and Photoluminescence of ZnO Particles Embedded in Alkali Halide Crystals. Proceedings of the Seventh Vietnamese-German Seminar on Physics and Enginering, Halong City, March 28 - April 3, 2004, p. 210-213.

36. Viết chung. Formation and photoluminescence of In2O3 nanowires. Proceedings of The Second International Workshop on Nanophysics and Nanotechnology (IWONN’04), Hanoi, October 22-23, 2004, p. 293-296.

37. Viết chung. The effect of deposition conditions on physical propeties of SnO2:Sb films received by EDS. The Ninth Asia Pacific Physics Conference (9th APPC), Hanoi, Vietnam – October 25-31/2004.

38. Viết chung. Preparation and properties of SnO2 nanowire. Tạp chí Khoa học - Toán - Vật lý T. XX, No3AP, 2004, tr.14-16.

39. Viết chung. Fabrication and characterization of ZnO nanorods. Tạp chí Khoa học - Toán - Vật lý T. XX, No3. AP, 2004, tr.17-19.

40. Viết chung. Electrical and optical propeties of electrostatic spray deposition SnO2:Sb thin films. The 9th Vietnam Conference on radio and electronics [REV’ 04], November 27-28, 2004, Hanoi, Vietnam, tr.391-395.

E. Hướng dẫn Thạc sĩ: 01 người.

III. GIẢI THƯỞNG, BẰNG KHEN

- Bằng khen của thủ tướng chính phủ (2004).

- Bằng khen cấp đại học Quốc gia (1999 và 2002).

IV. CHỨC VỤ QUẢN LÝ

- Chi ủy viên trong một số nhiệm kỳ (2002-2005).

[100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» Sự phát triển của đội ngũ cán bộ nữ Đại học Quốc gia Hà Nội qua các thời kỳ
» GS.TS Nguyễn Thị Kim Ngân
» PGS.TS Vũ Thị Ngân
» PGS.TS Nguyễn Thị Bảo Ngọc
» PGS.TS Ngụy Tuyết Nhung
» PGS.TS Nguyễn Phương Nga
» PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc
» PGS.TS. Đào Thị Thanh Lan
» PGS.TS Nguyễn Thị Huệ
» GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu
» GS.TS Hoàng Thị Châu
» TS. Phạm Thị Thật
» TS. Nguyễn Thị Bích Lộc
» PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Nhân
» PGS.TS. Lê Viết Kim Ba
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn