Trang chủ ĐHQGHN |   Trang nhất
 
Ngày 15 Tháng 6 Năm 2024    Số người truy cập: 1021692
Theo dòng lịch sử 100 năm
- Lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành tựu 100 năm
Tin tức & Sự kiện
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm
- Kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Con người & Sự kiện
- 100 chân dung - Một Thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chân dung Nhà giáo
- Những gương mặt trẻ tiêu biểu
Tư liệu
Diễn đàn Hà Nội về GDĐH Thế kỷ XXI
Hướng dẫn đăng ký cựu sinh viên, cán bộ và đăng nhập diễn đàn
Tâm sự về ngôi trường 100 tuổi
 
PGS.TS Ngụy Tuyết Nhung

Nơi công tác: Trường ĐH KHTN - ĐHQGHN

Họ và tên: Ngụy Tuyết Nhung

Sinh ngày: 3-7-1946

Nguyên quán: Huế

Nơi ở hiện nay: 28 Nguyễn Huy Tự, Hà Nội

Nơi công tác: Tr­ường ĐH KHTN-ĐHQGHN

Điện thoại: (Nr) 9719093

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Năm 1969, tốt nghiệp ĐHTH Leningrat ( Liên xô).

- Năm 1979, Tiến sĩ tại ĐHTH Leningrat ( Liên xô).

- Năm 1996, Phó giáo sư.

II. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. Đề tài nghiên cứu:

1. Nghiên cứu đặc điểm tinh thể khoáng vật của một số loại đá quý và mối liên quan với điều kiện thành tạo. Đề tài NCCB Bộ KHCN, mã số KT-04.6.1.16 (1993-1995). Chủ trì đề tài.

2. Nghiên cứu đặc điểm tinh thể khoáng vật học và ngọc học các đá quý của một số mỏ điển hình của Việt Nam. Đề tài NCCB Bộ KHCN, mã số 7.3.5 (1996-2000). Đồng chủ trì đề tài.

3. Nghiên cứu đặc điểm khoáng vật học, ngọc học và điều kiện thành tạo đá quý khu mỏ Lục Yên và Quỳ Châu. Đề tài NCCB Bộ KHCN, (2004-2005). Chủ trì đề tài.

4. Xây dựng bộ mẫu và dụng cụ xác định nhanh một số tính chất của khoáng vật. Đề tài cấp trường ĐH KHTN, 2000. Chủ trì đề tài.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu h­ớng dẫn xác định khoáng vật và đá trong lát mỏng thạch học d­ưới kính hiển vi phân cực với sự trợ giúp của máy tính. Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số QT-02-22 (2002- 2003). Chủ trì đề tài.

6. Nghiên cứu xác lập một số loại hình mỏ đá quý có triển vọng công nghiệp của Việt Nam. Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số QGTĐ. 05 (2005-2006). Chủ trì đề tài.

Ngoài ra còn tham gia hai đề tài: Chương trình Nhà n­ước, mã số KT-01.01 (1991-1995) và Đề tài NCCB Bộ KHCN, (2001-2003).

B. Hội thảo, hội nghị khoa học:

- Năm 1995, Hội Nghị Khoa học Địa chất Việt Nam lần III, Hà Nội.

- Năm 1997, Spring school and international workshop in Gemololy & Mineralogy, Hanoi.

- Năm 2001, Internatonal Workshop on Material Charactrization by Solid State Spectroscopy: Gem and Mineral of Vietnam, Hanoi.

- Năm 2003, The 2nd international workshop on Geo- and material science on Gem- minerals of Vietnam, Hanoi.

- Năm 2005, Hội nghị Khoa học Địa chất kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Địa chất, Hà Nội.

- Năm 2005, The 3rd International Workshop on Gem- materials and modern analytical method.

C. Sách, giáo trình:

1. Viết chung. Đá quý rubi, saphir Việt Nam và phư­ơng pháp xác định. Cục địa chất và Khoáng sản Việt nam xuất bản, Hà Nội, 2003.

2. Viết chung. Hoá tinh thể. Nxb ĐHQG Hà Nội, 2006.

D. Bài viết, báo cáo khoa học:

1. Viết chung. Tinh thể hỗn hợp trong hệ MgSO4- CúO4- H2O ở 25 ˚C Ph, thành phần và chỉ số chiết suất. Tạp chí Tinh thể học và Hoá học tinh thể, ĐHTH Leningrat, tập 377, số 14/1973, tr. 59-64, (tiếng Nga).

2. Viết chung. Sơ bộ đánh giá chất l­ợng thạch anh kỹ thuật vùng X. Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học Đại học Mỏ Địa chất, (1971-1974).

3. Viết chung. Xác định chính xác thông số ô mạng thạch anh vùng X. Nội san Khoa học kỹ thuật Mỏ Địa chất, số 39, tháng 12/1975.

4. Viết chung. Trạng thái cấu trúc của plagiocla trong đá granitoid và đá biến chất trong mối liên quan với điều kiện thành tạo. Tạp chí Chuyên san của Hội Khoáng học toàn Liên Bang Xô Viết. Phần 108, 1979, tr. 293-305, (tiếng Nga).

5. Viết chung. Nghiên cứu albit và microclin ở nhiệt độ cao và quá trình đồng hoá chúng. Tạp chí Hoá tinh thể các khoáng vật, 1981, tr. 57-64, (tiếng Nga).

6. Viết chung. Trạng thái cấu trúc của feldspar K-Na trong đá migmatit và granitoid siêu biến chất trong mối liên quan với điều kiện thành tạo. Tạp chí Chuyên san của Hội Khoáng học toàn Liên Bang Xô Viết. Phần 111, 1982, tr. 514- 528, (tiếng Nga).

7. Viết chung. Đặc điểm tinh thể- khoáng vật học của fenspat trong pegmatit Thạch khoán. Tạp chí địa chất, N 174- 175, 1986, tr. 38- 42.

8. Viết chung. Đặc điểm tinh thể - khoáng vật học và điều kiện thành tạo của corindon Việt nam. Tạp chí Địa Chất.A, N 222, 5-6/1994, tr. 9-16.

9. Viết chung. Ngọc ruby và Saphir Việt nam. Bản tin Kinh tế Địa chất và nguyên liệu khoáng. N.3 (34), 1994.

10. Viết chung. Số liệu mới về điều kiện địa nhiệt áp thành tạo phức hệ magma Điện Biên. Tạp chí Địa Chất. A, No223, 1994, tr. 7-19.

11. Viết chung. Một số đặc điểm tiêu hình khoáng vật của các khoáng vật zircon, caxiterit và vàng vùng M­ường Tè và ý nghĩa chúng trong công tác đo vẽ địa chất và tìm kiếm khoáng sản. Bản đồ Địa chất (1989- 1994), 1994, tr. 398- 408.

12. Viết chung. Đặc điểm chất l­ượng ruby và Saphir Việt Nam. Tạp chí Địa Chất. A, No 230, 9-10/1995, tr. 21-25.

13. Viết chung. Đặc điểm khoáng vật học và ngọc học đá quý liên quan với các đá phun trào bazan Kainozoi ở Miền Nam Việt Nam. Tuyển tập Báo cáo Hội Nghị Khoa học Địa chất Việt Nam lần III, Hà Nội, 1995.

14. Viết chung. Turmalin Lục Yên và các đặc tính ngọc học. Tạp chí Địa Chất. A, No 237, 11-12/1996, tr. 48-5.

15. Viết chung. Ruby, saphir và các đá bán quý vùng mỏ Yên Bái. Tạp chí Địa Chất. A, No245, 3-4/1998, tr. 62-68.

16. Viết chung. Spring school and international workshop in Gemololy & Mineralogy. Hanoi. 1997.

17. Viết chung. Dependence of ruby and saphire gemquality on their forming conditions through the case study of Tan Huong area (Yenbai). Journal of Economic geology. N0 1+2 (31+32), 2000.

18. Viết chung. The dependence of Gem quality on the forming condition in Yenbai Area. Internatonal Workshop on Material Charactrization by Solid State Spectroscopy: Gem and Mineral of Vietnam. Hanoi, 2001.

19. Viết chung. Đặc điểm khoáng vật học của ruby mỏ Quỳ Châu (Nghệ An) và mối liên quan với điều kiện thành tạo. Tạp chí Khoa học - Khoa học tự nhiên và Công nghệ, ĐHQGHN, T. XVIII, No 3, 2002.

20. Viết chung. Đặc điểm tinh thể học- ngọc học pargasit An Phú, Lục Yên, Yên Bái. Tạp chí Khoa học - Khoa học tự nhiên và Công nghệ, ĐHQGHN, T. XVIII, No 3, 2002.

21. Viết chung. Gem Minerals in LucYen Marble. The 2nd international workshop on Geo- and material science on Gem- minerals of Vietnam. Hanoi, 2003.

22. Viết chung. Some mineral and gem feature of spinel from Luc Yen mine. The 2nd international workshop on Geo- and material science on Gem- minerals of Vietnam. Hanoi, 2003.

23. Viết chung. Đặc điểm thành phần khoáng vật của pegmatit chứa đá quý vùng Lục yên. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Địa chất kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Địa chất, Hà Nội, 2005, tr. 713-722.

24. Viết chung. Xác định các biến loại tourmalin chất l­ượng ngọc vùng Lục yên bằng ph­ương pháp nhiễu xạ roengen. Tạp chí địa chất. Loạt A, 289/ 7-8/2005, tr. 43-51.

25. Viết chung. Gem tourmaline in LucYen rare metal pegmatite. The 3rd International Workshop on Gem- materials and modern analytical method, 2005

E. Hư­ớng dẫn Thạc sĩ, Tiến sĩ:

- Số l­ượng Thạc sĩ hư­ớng dẫn: 01 người

- Số lượng Tiến sĩ hướng dẫn: 02 người

III. chức vụ quản lý

- Năm 1990- 1992, Phó chủ nhiệm Bộ Môn Địa Hoá, Khoa Địa chất, Tr­ường ĐHTH Hà Nội.

- Năm 1992- 1996, Chủ nhiệm Bộ Môn Địa Hoá, Khoa Địa chất, Trư­ờng ĐHTH Hà Nội.

[100 Years-VietNam National University,HaNoi]
Các bài liên quan
» Sự phát triển của đội ngũ cán bộ nữ Đại học Quốc gia Hà Nội qua các thời kỳ
» PGS.TS Nguyễn Phương Nga
» PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc
» PGS.TS. Đào Thị Thanh Lan
» PGS.TS Nguyễn Thị Huệ
» GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu
» GS.TS Hoàng Thị Châu
» TS. Phạm Thị Thật
» TS. Nguyễn Thị Bích Lộc
» PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Nhân
» PGS.TS. Lê Viết Kim Ba
» PGS.TS Triệu Thị Nguyệt
» PGS.TS Nguyễn Thị Chính
» GS.TSKH Ngô Thị Thuận
» PGS.TS Vũ Thị Phụng
 Tin tức qua ảnh
 Tiêu điểm
 Các liên kết
 Thư viện ảnh

Copyright 2004-2024 Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin toà soạn
Địa chỉ : 144 - Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.    Email : bantin@vnu.edu.vn